Politikalarımız

Aydınlatma Metni

Bahar Orman Ürünleri San. Ve Tic. AŞ.

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi H 16 / A Parsel 3.Yol Tuzla 34957 İstanbul / Türkiyeadresinde faaliyet gösteren Bahar Orman Ürünleri San. Ve Tic. AŞ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

Kanun uyarınca,İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi H 16 / A Parsel 3.Yol Tuzla 34957 İstanbul / Türkiye adresinde mukim Bahar Orman Ürünleri veri sorumlusudur.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından;

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
 • Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,
 • İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,
 • İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak,
 • İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

 

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Şirket insan kaynakları departmanı personeline ve amirlerine, Şirket yöneticilerine, Şirket hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve gerekli sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara ve dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, Genel Müdürlük ve Şirket tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; Ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, hijyen belgesi yabancı personel için çalışma izin belgesi, istirahat ve sağlık raporları, ücretli-ücretsiz izin formları, adli sicil kaydı, performans raporları, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtla, iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileri, iş kıyafetlerinin dağıtılması amacıyla beden bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Yukarıda sayılan veri tipleri haricinde dernek, vakıf de diğer kuruluşlara-Sivil Toplum Kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri, sosyal medya hesap bilgileri, tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz açık rızanız olması şartıyla işlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Tebliğ’de belirtilen yöntemlere ek olarak Şirkete noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya Şirket merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle de Şirketimizin aşağıda bulunan adresine yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Mersis No                               :

İnternet Adresi                       :  https://www.bahartimber.com/tr/anasayfa

 

Telefon Numarası                  : +90 216 394 84 00 

E-Posta Adresi                        :  bahar@bahartimber.com

 

Adres                                        : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi H 16 / A Parsel 3.Yol Tuzla 34957 İstanbul / Türkiye

 

Bahar Orman Ürünleri

 

Paylaş

Web sitemizde kullanıcı deneyiminizi daha iyi hale getirmek için Çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.

Reddet Kabul Ediyorum